Sumqayıtda hava

Maraqlı

Sumqayıtlı dilçi-metodistin yazısı: "-ki şəkilçisi və onun iştirakı"

-ki(4) şəkilçisi haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur. Bu fikirlər içərisində diqqəti çəkən əsas cəhətlərdən biri də -da2 yerlik hal şəkilçisi ilə -ki4 şəkilçisi birləşməsini birlikdə leksik şəkilçi kimi götürülməsidir, yəni -dakı2 formasında. Bu fikirlə razı deyilik, çünki yerlik halda olan başqa nitq hissələrinə də artırıla bilər. Bu haqda aşağıda məlumat veriləcəkdir. Ümumiyyətlə, aşağıda –ki4 şəkilçisini nitq hissələri üzrə quruplaşdıraq.

 

I. Zərfə artırılır. Hansı proses baş verir, bunu nəzərdən keçirək.

 

Sadə zərflərə artırılır: ”Zaman mənası bildirən isim və ya zərflərdən hadisə və əşyanın müəyyən vaxtla əlaqədə olaraq təyin edən sifətlər əmələ gətirir»1. Həmişəki kimi, ayıbıma kor olub susdum. (Vidadi Babanlı, "Həyat bizi sınayır”, səh. 189); – Dünənki kimi?! – deyib irişib-qrışdı. (səh. 197); Doğrusu, dünənki ağrılar canımdan tamam çıxmamışdı. (səh. 220); Mən həmişəki təkin onu görüb keyimişdim. (səh. 258); Bircə anda həmişəki güclü səs-küy sexi bürüdü, ağız deyəni qulaq eşitmədi. (səh. 273); Həmişəki ciddiyyətlə: – Biz səni bağışlayırıq, – dedi. (səh. 273).

 

Qeyd: -ki4 şəkilçisi yalnız zaman zərflərinə qoşularaq zaman mənalı sözlər yaratmır. Məs: Avqustun səkkizindəki növbətçiliyində döşəməni yumamısan. (səh.194); Ona keçən dəfəki qəzəbim ürəyimdə təzələndi. (səh. 245).

 

Qeyd etməliyik ki, -ki4 şəkilçisi heç də bütün sadə zaman zərflərinə artırılmır. Məs: tez, hələ, gec, (dərhal), bəzən, daim və s.

 

M.Hüseyzadənin fikrinə görə -ki4 şəkilçisi zərflərdən əşyanı müəyyən vaxtla əlaqədar olaraq təyin edən sifətlər düzəldir. Bu fikirlə tam razı deyilik, çünki -ki4

şəkilçisi sıra məzmunu da ifadə edir. Bu fikir eyni ilə başqa bir mənbədə də işlənməşdir. -ki4 şəkilçisi qoşulduğu sözlə birlikdə zaman, məkan mənalı sifətlər düzəldir2. (səh. 62). Əvvəl, axır, sonra, qabaq, sözlərinə (bu sözlər zərf kimi verilir) -ki4 şəkilçisini artırsaq həm zaman, həm də sıra məzmunu ifadə edən sözlər düzəltmək olar: Əvvəlki parta mənim xoşuma gəlir. Sıra və zaman məzmunu da vardır. Sıra məzmunu bildirdikdə əvvəlinci parta kimi nəzərə çarpır. ”Sıra sayları şəkilçiləri əvvəl, axır, son kimi sözlərə də əlavə olunaraq sıra məfhumları bildirir”3 (səh.172). Bu sözlərin şəkilçi qəbul etmədən zərf olduğu hamıya məlumdur. Bəs bu sözlərə -ki4 şəkilçisi artırsaq nitq hissəsi kimi yeniləşərmi? Burada müəyyən bir məqamda bir-birini əvəz edə bilən -ki4 şəkilçisi ilə -ıncı4 şəkilçisinini fərqli xüsusiyyətləri meydana çıxırsa da, -ıncı4 şəkilçisi kimi -ki4 şəkilçisi də burada əlaqələndirici vasitədir. ”Həmin sözlərin özlərinin semantikasında sıra bildirmək çaları var, şəkilçilər həmin çalarları qabarıqlaşdırır və qrammatik istiqamətini dəyişir”4. -inci4 şəkilçisi haqqında dediyilən bu fikir eyni ilə sıra məzmunu bildirəndə -ki4 şəkilçisinə də aiddir. Əvvəlki parta yaxşıdır. Bu cümlədə, əgər, əvvəlki sözü zaman mənasını bildirərsə, onda -ki şəkilçisi tam mənada leksik olur.

Qeyd: son sözü -ıncı4 şəkilçisi qəbul edir, -ki4 şəkilçisini isə qəbul etmir. Amma sonra sözü -ki4 şəkilçisini qəbul edir: sonrakı.

 

Qeyd: -ki4 şəkilçisi sıra mənası ifadə etdikdə -ıncı4 şəkilçisi ilə müəyyən dərəcədə əvəz oluna bilər, amma zaman mənası ifadə etdikdə dolğun şəkildə əvəz oluna bilməz. Məs: Əvvəlki hadisələr mənə pis təsir edir. Biz burada əvvəlki sözünü əvvəlinci sözü ilə əvəz etsək, tam mənada düzgün olmaz.

 

İsmin yerlik halında işlənən sadə yer zərfləri də -ki4 şəkilçisi qəbul edə bilər: Özümü buradakı böyük, bədənnümma güzgünün qabağına verdim və... deməyə söz tapmıram... (səh. 283); Ətrafdakı tük ürpədici səsü-küyə baxmayaraq, iş elə maraqlı, elə canlı idi ki, istər-istəməz adamda həvəs oyadırdı; Özünü də yordu, içəridəkiləri də. (səh. 249)

 

Düzəltmə zərflərə də artırılır. -da (-də) şəkilçisi ilə əvəzliklərdən düzələn bəzi düzəltmə zərflərə də artırıla bilər: Ondakı hadisələr indi açılıbdır. -da2 zərf düzəldən şəkilçi ilə yerlik hal eynilik təşkil etsə də, birində zaman mənası, birində isə məkan mənasını bildirilir. Yuxarıdakı misalda məkan yox, zaman mənasını bildirir. Ondakı kitab yaxşıdır. Bu cümlədə ondakı sözünə mənadan aslı olaraq məkan çalarlığı da, zaman çalarlığı da vermək olar. Məkan çalarlığı versək, bu vaxt zaman anlayışından uzaqlaşar.

 

-dan2 şəkilçisi ilə düzələn çoxdan zərfinə də -ki4 şəkilçisi artırıla bilər.

 

Mürəkkəb (tərkibi) zərflərə də artırılır. O, bu işarə əvəzlikləri və zaman mənalı isimlərin birgə işlənməsi ilə yaranan zaman zərflərinə artırıla bilər. Məs: O vaxtkı hadisələr; Hesabını elə bugünkü bişmişindən götür. (səh.196). Yerlik halda işlənən mürəkkəb zərflərə də artırılır: yan-yörəsindəki. "-ki4 şəkilçisi yiyəlik hala qoşulanda leksik-qrammatik şəkilçi olur”.5 (səh. 62). Ümumiyyətlə, bundan əlavə -ki4 şəkilçisi bir növü qrammatik şəkilçi rolunda da çıxış edə bilər. Məs: sıra məzmunu bildirərkən əvvəlki, axırkı və s.

 

II. İsmə artırılır. Sifət düzəltməyə xidmət edən başqa şəkilçilərdən fərqli olaraq -ki4 şəkilçisi ismin yiyəlik və yerlik hal şəkilçilərindən sonra işlənir”6 Biz də bu fikirlə razıyıq. Sadə, düzəltmə, mürəkkəb isimlər hallandıqdan sonra (yiyəlik, yönlük) -ki4 şəkilçisi qəbul edir.

 

1) İsmin yerlik halında işlənən sözlərin sonuna əlavə etməklə əşya və hadisənin yerini ifadə edən sifətlər əmələ gəlir ki, bunlar müəyyən əşya və hadisənin yerini göstərməklə yanaşı, onları başqalarından seçib təyin edir.

Məs: Fərəcin sifətindəki mülayim cizgilər ciddiləşdi. (səh. 162); Qulaqlarına gedib çatmasın, bizim kənddəki qohumlarımızın hamısının iddiası böyükdür. (səh. 169);

Beş yaşlı bu uşaqdakı ağıla, fərasətə mat qalardım. (səh. 171); –oy, kifeliçka, mamıçka!.. –deyib dodaqlarını büzdü, canındakı ağrıdan quzu tək fağırlaşmış Kifayəti öpüb duz kimi yaladı. (səh.172); Başı sarğılı meyitidə, sexlərdəki qorxunc mənzərələri də yavaş-yavaş unutdum. (səh. 182); –Qanrılıb döşəmədəki izlərə birdə nəzər saldı. (V.Babanlı, "həyat bizi sınayır”, səh. 203)

 

2) İsmin yiyəlik halına da artırıla bilər; Səliminki, evinki və s.

 

III. Əvəzliyə artırılır. İlk növbədə qeyd etməliyik ki, əvəzliklər, əsasən, iki halda -ki4 şəkilçisin qəbul edir.

 

1) İsmin yerlik halında olan əvəzliklərə artırılır. Bu zaman əşyanın yerini bildirir. Məs: məndəki, səndəki və s.

 

2) İsmin yiyəlik halında olan əvəzliklərə artırılır. Məs: –Bilirəm təksir mənimkidir. (səh. 161); Sonra sənədlərimi özümə qaytarıb Fərəcə sarı döndü. –Səninkini görüm. (səh. 168); İncimə, belə getsə səninlə bizimki tutmayacaq; İndi bizimki görəsən neyləyir? (H.Mirələmov, "Qartal”, səh. 32,194); Onu oyadıb əl-üzünü yudurunca bizimki bizə dəyirdi. (V.Babanlı, ”Həyat bizi sınayır”, səh. 231); Sizinkinə mənim sözüm yoxdur.(H.Mirələmov, "Qayada çiçək”,səh. 73)

 

Qeyd edək ki, qayıdış əvəzliyi də yiyəlik hal şəkilçisi qəbul etdikdən sonra -ki4 şəkilçisi ilə işlənə bilər: Bu da adam, bu da sənin özününkü?! (V.Babanlı, "Həyat bizi sınayır”, səh. 183).

 

 

Yiyəlik şəxs əvəzliyi. ”Şəxs əvəzliklərinin bu növü yiyəlik hal şəkilçilərini qəbul etmiş müəyyən şəxs əvəzliklərinə -ki4 şəkilçisini artırmaqla yaranır”1. Bu fikir Buludxan Xəlilovun Müasir Azərbaycan dili (2-ci hissə, səh. 144, 2007)

kitabında da öz əksini tapmışdır. Amma bunuda qeyd edək ki, Fərhad Zeynalov yiyəlik şəxs əvəzliyi fikri ilə razı deyil. (Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası,1-ci hissə, 2008). M.Hüseyinzadə qeyd edib ki, yiyəlik şəxs əvəzlikləri hal şəkilçisi qəbul edə bildiyi üçün özlərindən sonra konkret əşya tələb etməz. Bu fikrin nə dərəcədə düzgün olduğuna aşağıda baxaq. Hal şəkilçisi qəbul etməklə konkret əşya tələb etməmək arasında heç bir əlaqə yoxdur, yəni konkret əşya tələb etməməyin səbəbi hal şəkilçisi deyil. Əgər, hal şəkilçisi hansısa konkret əşyanı tələb etməmək baxımından güclü təzyiqə malikdirsə, onda gərək məndəki sözü də hal şəkilçisi qəbul edə bildiyinə görə özündən sonra konkret əşya tələb etməsin. Axı qəbul edir: imtahan götürənlərdən biri astanaya gəlib əlindəki siyahıya baxdı. (səh. 249); O, əridilərkən havadakı oksigenlə birləşib dəmir oksidi əmələ kətirir. (səh. 251). Konkret əşya tələb etməyə də bilər: Özünü də yordu, içəridəkiləri də. (səh. 249); –bəh, bəh!.. Afərin belə kəlama!.. ”Bizi gömdü yerə minbərdəkilər. (səh. 254) (V.Babanlı, ”Həyat bizi sınayır”).

 

Göründüyü kimi konkret əşya tələb etməmək hal şəkilçisi ilə bağlı deyil. Bunun hansı xüsusiyyətlə bağlı olduğuna diqqəy yetirək.

1) Mənim dəftərim çox yaxşıdır.

2) Məndə olan dəftər çox yaxşıdır.

3) Mənimki çox yaxşıdır.

4) Məndəki çox yaxşıdır.

 

Üçüncü cümlədə -ki4 şəkilçisi təyini söz birləşməsinin ikinci tərəfini (dəftərim) əvəz etdiyi üçün təkrar həmin sözə ehtiyac duyulmur. Dördüncü cümlədə isə -ki4 şəkilçisi dəftər sözü ilə yanaşı bir növ (sözlə birlikdə) təyin kimi çıxış edə bilən olan sözünü də əvəz etdiyi üçün dəftər sözü bərpa oluna və ya olunmaya da bilər.

 

Çıxışlıq halla işlənən əvvəl, sonra, qabaq qoşmaları da -ki4 şəkilçisi qəbul edə bilər: 1951-ci ildən qabaqkı hadisə məni çox maraqlandırır.

 

Qeyd: köhnə sifətinə də -ki4 şəkilçisi artırmaq olar. Məs: həmin köhnəki yerində, dərin oturacaqlı skamyada yenə təkcə əyləşmişdir. (V.Babanli, ”Həyat bizi sınayır”, səh. 278).

 

Qeyd: 3-cü növ təyini söz birləşməsinin ikinci tərəfi kimi çıxış edən saylara da -da2 şəkilçisi və -ki4 şəkilçisi əlavə oluna bilər: Avqustun səkkizindəki növbətçiliyində döşəməni yumamısan. (V.Babanlı, ”Həyat bizi sınayır”, səh. 194).

 

Qeyd: -ki4 şəkilçisi ilə feildən isim düzəldən -qı4 şəkilçisinin (-qı,-ki,-qu,-kü) -ki, -kü forması eynilik təşkil edir. Amma yuxarda qeyd etdiyimiz kimi bunlar feildən isim düzəldir. Məs: səp – səpki, bit – bitki, seç– seçki.

 

Beləliklə, -ki4 şəkilçisi zərf, isim, əvəzlik, müəyyən məqamda sifət və saya da artırılır.

 

-ki4 şəkilçisinin Vidadi Banlının "Həyat bizi sınayır” əsərində tutduğu mövqe; -ki4 şəkilçisi bu əsərdə 60 yerdə işlənib. 46-sı yerlik halda işlənən sözlərə, 5-i yiyəlik halda işlənən sözlərə, 9-u müxtəlif sözlərə artırılıb.

 

Yerlik halda işlənən sözlərə artırılıb: 1) tərəfindəki (səh. 159), 2) sifətindəki (səh. 162), 3) kənddəki (səh. 169), 4) yaxınlıqdakı (səh. 170), 5) uşaqdakı (səh. 171), 6) canındakı (səh. 172), 7) çöldəki (səh. 178), 8) sexlərdəki, 9) avqustun səkkizindəki, 10) küncdəki (səh. 197), 11) döşəmədəki (səh. 203), 12) üstündəki (səh. 207), 13) şəkildəki (səh. 207), 14) qarşısındakı (səh. 208), 15) bədənimdəki (səh. 211), 16) xasiyyətindəki (səh. 212), 17) həyətindəki (səh. 213), 19) tavanlardakı (səh. 218), 20) səhifəsindəki (səh. 227), 21) sualındakı (səh. 230), 22) qonşuluğundakı (səh. 235), 23) üstündəki (səh. 237), 24) döşəmədəki (səh. 245), 25) qarşıdakı (səh. 246), 26) əlindəki (səh. 249), 27) içəridəkiləri (səh. 249), 28) qarşısındakı (səh. 249), 29) havadakı (səh. 251), 30) minbərdəki (səh. 254), 31) yanımızdakı (səh. 262), 32) arasındakı (səh. 262), 33) şagirdlikdəkindən (səh. 263),

34) bayırdakı (səh. 264), 35) qarşısındakı (səh. 265), 36) salondakıların (səh. 268), 37) qarşısındakı (səh. 257), 38) ətrafdakı (səh. 272), 39) ətrafımdakı (səh. 272), 40) böyürdəki (səh. 272), 41) günlüyündəki (səh. 273), 42) böyründəki (səh. 273), 43) üstündəki (səh. 282), 44) buradakı (səh. 283), 45) qarşısındakı (səh. 285), 46) dodaqlarındakı (səh. 287).

 

Yiyəlik halda işlənən sözlərə artırılıb: 1) mənimkidir (səh. 165), 2) səninkini (səh. 168), 3) özününkü (səh. 183), 4) bizimki (səh. 194), 5) bizimki (səh. 231).

 

Müxtəlif sözlərə artırılıb: 1) həmişəki (səh. 189), 2) bugünkü (səh. 196), 3) dünənki (səh. 197), 4) dünənki (səh. 220), 5) keçən dəfəki (səh. 245), 6) həmişəki (səh. 258), 7) həmişəki (səh. 273), 8) həmişəki (səh. 281), 9) köhnəki (səh. 278), 10) avqstun səkkizindəki (səh 194).

 

Dilçi-metodist Sərvər Şirinov

server.shirinov@mail.ru

 

Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Follow just your own way Follow just your own way
-----

hfe tour dates 2017
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Люди кто хочет играть в современные игры на высоких настройках с динамичными теняими
даже на самых слабых ПК или ноутах. Без лагов и фризов (Но нужен более менее нормальный инет).
Читайте статья по настройке компа здесь.
Видео по установке и настройке смотрите тут.
Играю уже пол года на ведре 2005 г. Буду рад кому помог разорить буржуев игровой индустрии!!!
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
100 mg vs 50mg viagra
<a href="http://viagranbdnr.com/buy-viagra-in-ottawa.html">how to buy viagra in melbourne</a>
buy name brand viagra
sildenafil 25 mg dose
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
review viagra vs viagra
viagra without a doctor prescription usa
cheap viagra no prescription
<a href="http://viagrawithoutdoctorpres.com">viagra without prescription
</a> - viagra 1 dollar 99 cents special offer
viagra 20 mg cost you cannot delete your posts in this forum
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
viagra and alcohol replies
viagra without a doctor prescription order generic viagra usa
<a href="http://viagrawithoutdoctorprescr.com">viagra without a doctor prescription</a> - generico viagra
5 mg viagra tablets
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
viagra side effects heartburn guestbook.htm
viagra for sale buy generic viagra pills online
<a href="http://xlviagracan.com">viagra for sale</a> - viagra antibiotic
super active viagra 20mg australia
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
generic viagra 2 dollar 23 cent
viagra without a doctor prescription viagra eli lilly prescription
<a href="http://viagrawithoutdoctorus.net">viagra without a doctor prescription</a> - viagra viagra levitra compare
viagra cost per pill login
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">prescription without a doctor's prescription</a>
http://canadianonlinexyz.com/
overseas pharmacies that deliver to usa
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
да это точно, тема спама цветет и пахнет :)

покраска стен в Беларуси
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
buy cialis
<a href="http://cialisnnq.com">buy cialis</a>
buy viagra
<a href="http://viagranorx.com">buy viagra</a>
buy cialis
<a href="http://cialisrrr.com">buy cialis</a>
buy viagra
<a href="http://viagrarrr.com">buy viagra</a>
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
buy cialis
<a href="http://cialisnnq.com">buy cialis</a>
buy viagra
<a href="http://viagranorx.com">buy viagra</a>
buy cialis
<a href="http://cialisrrr.com">buy cialis</a>
buy viagra
<a href="http://viagrarrr.com">buy viagra</a>
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
cialis generic
<a href="http://cialisnnq.com">cialis generic</a>
buy viagra
<a href="http://viagranorx.com">buy viagra</a>
cialis generic
<a href="http://cialisrrr.com">cialis generic</a>
buy viagra
<a href="http://viagrarrr.com">buy viagra</a>
http://lapdasd.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisrrr.com
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
generic cialis
<a href="http://cialisnnq.com">generic cialis</a>
generic viagra
<a href="http://viagranorx.com">generic viagra</a>
generic cialis
<a href="http://cialisrrr.com">generic cialis</a>
generic viagra
<a href="http://viagrarrr.com">generic viagra</a>
http://ittechnosphere.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisrrr.com

baclofen 10 mg
<a href="http://buybaclofen.icu">baclofen 10 mg</a>
buy amitriptyline
<a href="http://buyamitriptyline.icu">buy amitriptyline</a>
cymbalta generic
<a href="http://buycymbalta.icu">cymbalta generic</a>
escitalopram 10mg
<a href="http://buyescitalopram.icu">escitalopram 10mg</a>

gabapentin 300 mg
<a href="http://buygabapentin.icu">gabapentin 300 mg</a>
lipitor generic
<a href="http://buylipitor.icu">lipitor generic</a>
prednisone 20 mg
<a href="http://prednisone15.icu">prednisone 20 mg</a>
prednisone 20 mg
<a href="http://prednisone17.icu">prednisone 20 mg</a>

generic cialis
<a href="http://cialisnnq.com">generic cialis</a>
buy cialis
<a href="http://cialisnnq.com">buy cialis</a>
cialis generic
<a href="http://cialisrrr.com">cialis generic</a>
cialis generic
<a href="http://cialisrpr.com">cialis generic</a>
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
buy cialis online
<a href="http://cialisnnq.com">buy cialis online</a>
buy cialis online
<a href="http://cialisnnq.com">buy cialis online</a>
cialis generic
<a href="http://cialisrrr.com">cialis generic</a>
generic cialis
<a href="http://cialisnnq.com">generic cialis</a>

buy cialis online
<a href="http://cialisnnq.com">buy cialis online</a>
buy cialis online
<a href="http://cialisnnq.com">buy cialis online</a>
cialis generic
<a href="http://cialisrrr.com">cialis generic</a>
generic cialis
<a href="http://cialisnnq.com">generic cialis</a>

tadalafil
<a href="http://cialisnnq.com">tadalafil</a>
tadalafil generic
<a href="http://cialisrrr.com">tadalafil generic</a>
cialis prices
<a href="http://cialisnnq.com">cialis prices</a>
cialis prices
<a href="http://cialisrpr.com">cialis prices</a>

tadalafil
<a href="http://cialisnnq.com">tadalafil</a>
tadalafil generic
<a href="http://cialisrrr.com">tadalafil generic</a>
cialis prices
<a href="http://cialisnnq.com">cialis prices</a>
cialis prices
<a href="http://cialisrpr.com">cialis prices</a>

cialis 20mg
<a href="http://cialisrpr.com">cialis 20mg</a>
cialis coupon
<a href="http://cialisrpr.com">cialis coupon</a>
cialis coupon
<a href="http://cialisrrr.com">cialis coupon</a>
cialis 20mg
<a href="http://cialisnnq.com">cialis 20mg</a>
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
tadalafil 5mg
<a href="http://cialisnnq.com">tadalafil 5mg</a>
cheap cialis
<a href="http://cialisrrr.com">cheap cialis</a>
cialis canada
<a href="http://cialisrpr.com">cialis canada</a>
cheap cialis
<a href="http://cialisnnq.com">cheap cialis</a>

sildenafil
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil</a>
generic viagra
<a href="http://sildenafil2018.icu">generic viagra</a>
sildenafil citrate
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil citrate</a>
sildenafil 20 mg
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil 20 mg</a>
sildenafil 100mg
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil 100mg</a>

sildenafil
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil</a>
generic viagra
<a href="http://sildenafil2018.icu">generic viagra</a>
sildenafil citrate
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil citrate</a>
sildenafil 20 mg
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil 20 mg</a>
sildenafil 100mg
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil 100mg</a>

viagra 100mg
<a href="http://viagranorx.com">viagra 100mg</a>
viagra 100mg
<a href="http://viagrarpr.com">viagra 100mg</a>
viagra 100mg
<a href="http://viagravvr.com">viagra 100mg</a>
viagra 100mg
<a href="http://viagrarrr.com">viagra 100mg</a>
sildenafil 100mg
<a href="http://viagranorx.com">sildenafil 100mg</a>
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
viagra tablet
<a href="http://viagranorx.com">viagra tablet</a>
viagra tablet
<a href="http://viagrarrr.com">viagra tablet</a>
sildenafil tablets
<a href="http://viagrarrr.com">sildenafil tablets</a>
viagra tablet
<a href="http://viagrarpr.com">viagra tablet</a>
buy viagra
<a href="http://viagranorx.com">buy viagra</a>
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
buy viagra
<a href="http://viagrannq.com">buy viagra</a>
http://celebrity-tours.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrappa.com
http://efaboalares.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrappa.com
http://ignitingadvocates.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrappa.com
http://lifesblackboard.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrappa.com
http://nationstarhouseloan.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrappa.com
http://reseau-anact.fr/emailer/newsletters/stats/link.jsp?sending=2123&id=475673
&url=http://viagrappa.com
http://vong.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://viagrappa
.com
http://www.fouillez-tout.com/cgi-bin/redirurl.cgi?http://viagrappa.com
http://www.ncregister.com/?URL=http://viagrappa.com

buy viagra
<a href="http://viagrannq.com">buy viagra</a>
http://datasheetlocator.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrappa.com
http://fanlibber.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrappa.com
http://hybrid-cycle.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrappa.com
http://marianibrand.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrappa.com
http://poindexters.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrappa.com
http://securitizationsolutions.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrappa.
com
http://taperedtee.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrappa.com
http://wholewideworldfilms.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrappa.com
http://zhouyiworld.com/home/link.php?url=http://viagrappa.com

buy viagra
<a href="http://viagrannq.com">buy viagra</a>
http://contemporaryhome.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrappa.com
http://doiconsultants.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrappa.com
http://interactiveliquid.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrappa.com
http://logitone.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrappa.com
http://petcremationstucson.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrappa.com
http://ruwo.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://viagrappa
.com
http://transitreno.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrappa.com
http://wordbywordonline.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrappa.com
http://www.thepodge.co.uk/out.php?url=viagrappa.com
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
tadalafil
<a href="http://cialisnnq.com">tadalafil</a>
buy cialis
<a href="http://cialisnnq.com/?c8z3dgrgal">buy cialis</a>
buy cialis
<a href="http://cialisrrr.com">buy cialis</a>
cialis generic
<a href="http://cialisrrr.com">cialis generic</a>
cialis 20mg
<a href="http://cialisnnq.com">cialis 20mg</a>
cialis 20mg
<a href="http://cialisrrr.com">cialis 20mg</a>

tadalafil
<a href="http://cialisnnq.com">tadalafil</a>
cialis generic
<a href="http://cialisrrr.com">cialis generic</a>
cialis generic
<a href="http://cialisrpr.com">cialis generic</a>
generic cialis
<a href="http://cialisnnq.com">generic cialis</a>
cialis coupon
<a href="http://cialisnnq.com">cialis coupon</a>
cialis coupon
<a href="http://cialisrpr.com">cialis coupon</a>

tadalafil
<a href="http://cialisnnq.com">tadalafil</a>
cialis generic
<a href="http://cialisrrr.com">cialis generic</a>
cialis generic
<a href="http://cialisrpr.com">cialis generic</a>
generic cialis
<a href="http://cialisnnq.com">generic cialis</a>
cialis coupon
<a href="http://cialisnnq.com">cialis coupon</a>
cialis coupon
<a href="http://cialisrpr.com">cialis coupon</a>
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
cialis online
<a href="http://cialisnnq.com">cialis online</a>
cialis online
<a href="http://cialisrrr.com">cialis online</a>
cialis dosage
<a href="http://cialisrrr.com">cialis dosage</a>
cialis dosage
<a href="http://cialisrpr.com">cialis dosage</a>
cialis dosage
<a href="http://cialisvvr.com">cialis dosage</a>
cialis dosage
<a href="http://cialisnorx.com">cialis dosage</a>

cialis tablets
<a href="http://cialisnnq.com">cialis tablets</a>
cialis dosage
<a href="http://cialisrpr.com">cialis dosage</a>
tadalafil 5mg
<a href="http://cialisnnq.com">tadalafil 5mg</a>
cialis tablets
<a href="http://cialisrrr.com">cialis tablets</a>
cialis tablets
<a href="http://cialisrpr.com">cialis tablets</a>
cialis tablets
<a href="http://cialisvvr.com">cialis tablets</a>

cialis tablets
<a href="http://cialisnnq.com">cialis tablets</a>
cialis dosage
<a href="http://cialisrpr.com">cialis dosage</a>
tadalafil 5mg
<a href="http://cialisnnq.com">tadalafil 5mg</a>
cialis tablets
<a href="http://cialisrrr.com">cialis tablets</a>
cialis tablets
<a href="http://cialisrpr.com">cialis tablets</a>
cialis tablets
<a href="http://cialisvvr.com">cialis tablets</a>
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
cialis generic name
<a href="http://cialisrrr.com">cialis generic name</a>
cialis generic name
<a href="http://cialisnnq.com">cialis generic name</a>
cialis generic name
<a href="http://cialisvvr.com">cialis generic name</a>
cialis generic name
<a href="http://cialisrpr.com">cialis generic name</a>
cialis generic name
<a href="http://cialisnorx.com">cialis generic name</a>
cialis generic availability
<a href="http://cialisvvr.com">cialis generic availability</a>

viagra 100mg
<a href="http://viagranorx.com">viagra 100mg</a>
viagra pills
<a href="http://viagravvr.com">viagra pills</a>
viagra 100mg cost
<a href="http://viagranorx.com">viagra 100mg cost</a>
viagra 100mg price
<a href="http://viagravvr.com">viagra 100mg price</a>
viagra 100mg price
<a href="http://viagravvr.com">viagra 100mg price</a>
viagra 100mg cost
<a href="http://viagravvr.com">viagra 100mg cost</a>

viagra 100mg
<a href="http://viagranorx.com">viagra 100mg</a>
viagra pills
<a href="http://viagravvr.com">viagra pills</a>
viagra 100mg cost
<a href="http://viagranorx.com">viagra 100mg cost</a>
viagra 100mg price
<a href="http://viagravvr.com">viagra 100mg price</a>
viagra 100mg price
<a href="http://viagravvr.com">viagra 100mg price</a>
viagra 100mg cost
<a href="http://viagravvr.com">viagra 100mg cost</a>
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
viagra connect
<a href="http://viagranorx.com">viagra connect</a>
viagra connect
<a href="http://viagravvr.com">viagra connect</a>
viagra connect
<a href="http://viagrarrr.com">viagra connect</a>
viagra without a doctor prescription usa
<a href="http://viagranorx.com">viagra without a doctor prescription usa</a>
viagra without a doctor prescription usa
<a href="http://viagravvr.com">viagra without a doctor prescription usa</a>
viagra doctor prescription
<a href="http://viagranorx.com">viagra doctor prescription</a>

female viagra
<a href="http://viagranorx.com">female viagra</a>
viagra doctor prescription
<a href="http://viagravvr.com">viagra doctor prescription</a>
viagra tablets
<a href="http://viagravvr.com">viagra tablets</a>
viagra doctor prescription
<a href="http://viagrarpr.com">viagra doctor prescription</a>
viagra tablets
<a href="http://viagrarpr.com">viagra tablets</a>
viagra tablets
<a href="http://viagrarrr.com">viagra tablets</a>

female viagra
<a href="http://viagranorx.com">female viagra</a>
viagra doctor prescription
<a href="http://viagravvr.com">viagra doctor prescription</a>
viagra tablets
<a href="http://viagravvr.com">viagra tablets</a>
viagra doctor prescription
<a href="http://viagrarpr.com">viagra doctor prescription</a>
viagra tablets
<a href="http://viagrarpr.com">viagra tablets</a>
viagra tablets
<a href="http://viagrarrr.com">viagra tablets</a>
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
generic viagra 100mg
<a href="http://viagrarrr.com">generic viagra 100mg</a>
bactrim ds
<a href="http://bactrim2018.icu">bactrim ds</a>
cefdinir 300 mg
<a href="http://omnicef2018.icu">cefdinir 300 mg</a>
biaxin antibiotic
<a href="http://biaxin2018.icu">biaxin antibiotic</a>
ceftin antibiotic
<a href="http://ceftin2018.icu">ceftin antibiotic</a>
cephalexin 500mg
<a href="http://cephalexin2018.icu">cephalexin 500mg</a>

sildenafil generic
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil generic</a>
sildenafil 50 mg
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil 50 mg</a>
sildenafil 100
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil 100</a>
sildenafil 100 mg
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil 100 mg</a>
sildenafil tablets
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil tablets</a>
sildenafil citrate 100mg
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil citrate 100mg</a>

sildenafil generic
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil generic</a>
sildenafil 50 mg
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil 50 mg</a>
sildenafil 100
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil 100</a>
sildenafil 100 mg
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil 100 mg</a>
sildenafil tablets
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil tablets</a>
sildenafil citrate 100mg
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil citrate 100mg</a>
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
generic viagra available
<a href="http://viagrarrr.com">generic viagra available</a>
viagra generic
<a href="http://viagravvr.com">viagra generic</a>
viagra generic
<a href="http://viagrarpr.com">viagra generic</a>
generic viagra available
<a href="http://viagravvr.com">generic viagra available</a>
generic viagra available
<a href="http://viagranorx.com">generic viagra available</a>
viagra coupons
<a href="http://viagrarpr.com">viagra coupons</a>

viagra coupons
<a href="http://viagrarrr.com">viagra coupons</a>
viagra coupons
<a href="http://viagranorx.com">viagra coupons</a>
natural viagra
<a href="http://viagrarrr.com">natural viagra</a>
natural viagra
<a href="http://viagranorx.com">natural viagra</a>
natural viagra
<a href="http://viagrappa.com">natural viagra</a>
viagra for women
<a href="http://viagravvr.com">viagra for women</a>

viagra coupons
<a href="http://viagrarrr.com">viagra coupons</a>
viagra coupons
<a href="http://viagranorx.com">viagra coupons</a>
natural viagra
<a href="http://viagrarrr.com">natural viagra</a>
natural viagra
<a href="http://viagranorx.com">natural viagra</a>
natural viagra
<a href="http://viagrappa.com">natural viagra</a>
viagra for women
<a href="http://viagravvr.com">viagra for women</a>
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
viagra samples
<a href="http://viagrarrr.com">viagra samples</a>
viagra samples
<a href="http://viagrarpr.com">viagra samples</a>
viagra samples
<a href="http://viagravvr.com">viagra samples</a>
viagra samples
<a href="http://viagranorx.com">viagra samples</a>
sildenafil coupons
<a href="http://viagrarpr.com">sildenafil coupons</a>
sildenafil coupons
<a href="http://viagravvr.com">sildenafil coupons</a>

sildenafil generic
<a href="http://viagranorx.com">sildenafil generic</a>
sildenafil coupons
<a href="http://viagranorx.com">sildenafil coupons</a>
sildenafil 100mg
<a href="http://viagranorx.com">sildenafil 100mg</a>
sildenafil 100
<a href="http://viagranorx.com">sildenafil 100</a>
sildenafil 100 mg
<a href="http://viagranorx.com">sildenafil 100 mg</a>
sildenafil tablets
<a href="http://viagranorx.com">sildenafil tablets</a>

sildenafil generic
<a href="http://viagranorx.com">sildenafil generic</a>
sildenafil coupons
<a href="http://viagranorx.com">sildenafil coupons</a>
sildenafil 100mg
<a href="http://viagranorx.com">sildenafil 100mg</a>
sildenafil 100
<a href="http://viagranorx.com">sildenafil 100</a>
sildenafil 100 mg
<a href="http://viagranorx.com">sildenafil 100 mg</a>
sildenafil tablets
<a href="http://viagranorx.com">sildenafil tablets</a>
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
tadalafil
<a href="http://cialisrrr.com">tadalafil</a>
cialis generic
<a href="http://cialisrrr.com">cialis generic</a>
generic cialis
<a href="http://cialisrrr.com">generic cialis</a>
cialis coupon
<a href="http://cialisrrr.com">cialis coupon</a>
cialis 20mg
<a href="http://cialisrrr.com">cialis 20mg</a>
cialis vs viagra
<a href="http://cialisrrr.com">cialis vs viagra</a>

cialis 20 mg
<a href="http://cialisrrr.com">cialis 20 mg</a>
cialis tablets
<a href="http://cialisrrr.com">cialis tablets</a>
side effects for cialis
<a href="http://cialisrrr.com">side effects for cialis</a>
tadalafil 5mg
<a href="http://cialisrrr.com">tadalafil 5mg</a>
cialis 5 mg
<a href="http://cialisrrr.com">cialis 5 mg</a>
tadalafil 20mg
<a href="http://cialisrrr.com">tadalafil 20mg</a>

cialis 20 mg
<a href="http://cialisrrr.com">cialis 20 mg</a>
cialis tablets
<a href="http://cialisrrr.com">cialis tablets</a>
side effects for cialis
<a href="http://cialisrrr.com">side effects for cialis</a>
tadalafil 5mg
<a href="http://cialisrrr.com">tadalafil 5mg</a>
cialis 5 mg
<a href="http://cialisrrr.com">cialis 5 mg</a>
tadalafil 20mg
<a href="http://cialisrrr.com">tadalafil 20mg</a>
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
cialis generico
<a href="http://cialisrrr.com">cialis generico</a>
viagra vs cialis
<a href="http://cialisrrr.com">viagra vs cialis</a>
buy cialis online
<a href="http://cialisrrr.com">buy cialis online</a>
cheap cialis
<a href="http://cialisrrr.com">cheap cialis</a>
cialis pills
<a href="http://cialisrrr.com">cialis pills</a>
cialis tadalafil
<a href="http://cialisrrr.com">cialis tadalafil</a>

sildenafil
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil</a>
sildenafil citrate
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil citrate</a>
sildenafil citrate 100mg
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil citrate 100mg</a>
sildenafil citrate generic
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil citrate generic</a>
sildenafil citrate 20 mg
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil citrate 20 mg</a>
sildenafil citrate 50mg
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil citrate 50mg</a>

sildenafil
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil</a>
sildenafil citrate
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil citrate</a>
sildenafil citrate 100mg
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil citrate 100mg</a>
sildenafil citrate generic
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil citrate generic</a>
sildenafil citrate 20 mg
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil citrate 20 mg</a>
sildenafil citrate 50mg
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil citrate 50mg</a>
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
tadalafil
<a href="http://cialisnnq.com">tadalafil</a>
tadalafil
<a href="http://cialisrrr.com">tadalafil</a>
tadalafil
<a href="http://cialisrpr.com">tadalafil</a>
tadalafil
<a href="http://cialisvvr.com">tadalafil</a>
tadalafil
<a href="http://cialisnorx.com">tadalafil</a>
buy cialis
<a href="http://cialisnnq.com">buy cialis</a>

cialis generic
<a href="http://cialisnnq.com">cialis generic</a>
cialis generic
<a href="http://cialisrrr.com">cialis generic</a>
cialis generic
<a href="http://cialisrpr.com">cialis generic</a>
cialis generic
<a href="http://cialisvvr.com">cialis generic</a>
cialis generic
<a href="http://cialisnorx.com">cialis generic</a>
buy cialis
<a href="http://cialisnnq.com">buy cialis</a>

cialis generic
<a href="http://cialisnnq.com">cialis generic</a>
cialis generic
<a href="http://cialisrrr.com">cialis generic</a>
cialis generic
<a href="http://cialisrpr.com">cialis generic</a>
cialis generic
<a href="http://cialisvvr.com">cialis generic</a>
cialis generic
<a href="http://cialisnorx.com">cialis generic</a>
buy cialis
<a href="http://cialisnnq.com">buy cialis</a>
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
sildenafil
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil</a>
sildenafil
<a href="http://viagrarrr.com">sildenafil</a>
sildenafil
<a href="http://viagrarpr.com">sildenafil</a>
sildenafil
<a href="http://viagravvr.com">sildenafil</a>
sildenafil
<a href="http://viagrannq.com">sildenafil</a>
sildenafil
<a href="http://viagranorx.com">sildenafil</a>

generic viagra
<a href="http://sildenafil2018.icu">generic viagra</a>
generic viagra
<a href="http://viagrarrr.com">generic viagra</a>
generic viagra
<a href="http://viagrarpr.com">generic viagra</a>
generic viagra
<a href="http://viagravvr.com">generic viagra</a>
generic viagra
<a href="http://viagrannq.com">generic viagra</a>
generic viagra
<a href="http://viagranorx.com">generic viagra</a>

generic viagra
<a href="http://sildenafil2018.icu">generic viagra</a>
generic viagra
<a href="http://viagrarrr.com">generic viagra</a>
generic viagra
<a href="http://viagrarpr.com">generic viagra</a>
generic viagra
<a href="http://viagravvr.com">generic viagra</a>
generic viagra
<a href="http://viagrannq.com">generic viagra</a>
generic viagra
<a href="http://viagranorx.com">generic viagra</a>
Цитата
 • Группа: Qonaq
 • ICQ:
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
^
sildenafil 100 mg
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil 100 mg</a>
sildenafil 100 mg
<a href="http://viagrarrr.com">sildenafil 100 mg</a>
sildenafil 100 mg
<a href="http://viagrarpr.com">sildenafil 100 mg</a>
sildenafil 100 mg
<a href="http://viagravvr.com">sildenafil 100 mg</a>
sildenafil 100 mg
<a href="http://viagrannq.com">sildenafil 100 mg</a>
sildenafil 100 mg
<a href="http://viagranorx.com">sildenafil 100 mg</a>

sildenafil citrate 100mg
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil citrate 100mg</a>
sildenafil citrate 100mg
<a href="http://viagrarrr.com">sildenafil citrate 100mg</a>
sildenafil citrate 100mg
<a href="http://viagrarpr.com">sildenafil citrate 100mg</a>
sildenafil citrate 100mg
<a href="http://viagravvr.com">sildenafil citrate 100mg</a>
sildenafil citrate 100mg
<a href="http://viagrannq.com">sildenafil citrate 100mg</a>
sildenafil citrate 100mg
<a href="http://viagranorx.com">sildenafil citrate 100mg</a>

sildenafil generic
<a href="http://sildenafil2018.icu">sildenafil generic</a>
sildenafil generic
<a href="http://viagrarrr.com">sildenafil generic</a>
sildenafil generic
<a href="http://viagrarpr.com">sildenafil generic</a>
sildenafil generic
<a href="http://viagravvr.com">sildenafil generic</a>
sildenafil generic
<a href="http://viagrannq.com">sildenafil generic</a>
sildenafil generic
<a href="http://viagranorx.com">sildenafil generic</a>

Назад Вперед
Наверх
Ən son və doğru xəbərlər

Xəbər lenti

Təqvim

«    Aprel 2019    »
BeÇaÇCaCŞB
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

KATEQORIYALAR